Анализ на счетоводни транзакции
Когато счетоводният процес приключи, се издава набор от финансови отчети. Финансовите отчети са от решаващо значение за инвестиционните решения, данъчните оценки, разрешаването на конфликти и др.

Счетоводният процес включва пет стъпки:

1) Анализиране
2) Класифициране
3) Записване
4) Обобщаване
5) тълкуване

Въпреки че всички тези стъпки са много важни, анализът на транзакция предоставя надеждност и значение на финансовата информация. За да бъде полезна, счетоводната информация трябва да бъде както надеждна, така и уместна. Лицата, които вземат решения, търсят ценна информация, на която могат да разчитат, когато вземат информирани решения.

При анализиране на транзакциите следва да бъдат публикувани и отговори на следните въпроси:

1) Какви са сметките, участващи в транзакция?
2) Какви са класификациите на включените акаунти? Това сметки за активи, пасиви, собствен капитал, приходи или разходи?
3) Сметките увеличени ли са?
4) Сметките намаляват ли?

Съдебните счетоводители трябва да имат опит в правенето на заключения относно счетоводните транзакции. Например, ако е нает съдебно-счетоводител, който да помогне за решаването на спор между двама акционери на корпорация, той или тя ще анализира бизнес транзакциите на предприятието, установявайки смислени взаимоотношения между различни сметки. От този първоначален принос счетоводителят ще има път към други източници на информация, които потвърждават първоначалните му констатации.

Търговските сделки са събития, които имат пряко икономическо въздействие върху предприятието и се изразяват като пари.

Когато се сблъскваме с набор от бизнес транзакции, търсим влиянието, което оказват върху собствения капитал. Всяка акция има определени права и привилегии, посочени при емитирането на акциите. Криминалистът, анализиращ информацията, ще изследва устава, сертификатите за акции и законите и разпоредбите.

Следните са правата, които носи всяка акция, освен ако не е посочено друго в корпоративните документи:

o Да се ​​разпредели пропорционално на печалби и загуби
o Споделяне пропорционално в управлението
o Да се ​​разпредели пропорционално в корпоративните активи при ликвидация.

Когато анализираха транзакции на Enron, съдебните счетоводители установиха, че Enron емитира акции от обикновени акции на дружества със специално предназначение, SPEs в замяна на вземания по банкноти. Тази практика беше измамна за инвеститори, кредитори и доставчици. Въздействието от записването на тези бележки е увеличение върху счетоводните активи, когато е направено следното вписване:

Бележки Получаване на $ xxxx
Акции на акционерите $ xxxx

Комисията за ценни книжа и борси, SEC, подчерта, че става въпрос за счетоводна грешка, тъй като собственият капитал не може да бъде записан, докато не бъдат събрани парични средства.

Тези, които анализират тези транзакции, имаха различни гледни точки относно представянето на тези вземания. SEC разреши този въпрос, като изисква този тип транзакции да бъдат записани като сметка на собствения капитал, приспадане от собствения капитал.

Правилният анализ на транзакциите предотвратява издаването на подвеждащи финансови отчети и увеличава доверието към финансовата информация и спомага за възстановяване на доверието в счетоводната професия.Инструкции Видео: ETHEREUM: НАС ЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ISTANBUL, PROGPOW, АНОНИМНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ И ETHEREUM TRUST (Януари 2023).